مستی نه پیاله نه از خُم شروع شد
از جاده سه شنبه شب قُم شروع شد