یعنی الان اگه من بعد از این همه وقت اینجا رو به روز کنم هیشکی هست که بهش سر بزنه 

مرگ بر اینستا😄😄😄😄